م
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ و محل ولادت تاریخ و مکان شهادت عکس
۲۳۲ شهید ماشاءا...دیانتی ۱۳۴۶ بیجار ۲۳/۱۰/۱۳۶۵ سومار
۲۳۳ شهید مالک کاظمی بالسینی ۲۱/۳/۱۳۴۲ میانه ۲/۵/۱۳۶۲ شرهانی
۲۳۴ شهید مجتبی اسدالهی ۱۷/۱۰/۱۳۴۴ کرج ۲۵/۵/۱۳۶۷ اسلام آباد غرب
۲۳۵ شهید مجتبی سلیمی   1363
236 شهید مجید جعفریان ۲/۱/۱۳۳۷ یزد

۲/۱/۱۳۶۱ دشت عباس

اندیمشک

۲۳۷ شهید مجید خاکسار ۲۰/۵/۱۳۴۵ اصفهان ۲۱/۶/۱۳۶۵ جزیره مجنون
۲۳۸ شهید مجید ریاضتی    
239 شهید مجید زمانی ۲۹/۲/۱۳۴۷ تهران ۲۰/۱/۱۳۶۶ شلمچه
۲۴۰ شهید مجید کمانی ۲۰/۶/۱۳۴۶ کرج ۲۱/۱/۱۳۶۶ سرپل ذهاب
۲۴۱ شهید مجید کولانی ۶/۳/۱۳۴۵ اسلام آباد غرب ۵/۱/۱۳۶۷ شیخ صالح عراق
۲۴۲ شهید مجید معظم ۲۹/۶/۱۳۴۳ تهران ۱۳/۴/۱۳۶۵ مهران
۲۴۳ شهید محبت کلهر ۶/۲/۱۳۳۲ طارم قزوین ۱۸/۱۱/۱۳۶۰ چزابه
۲۴۴ شهید محبوب شیری ۱۳۳۹ میانه ۱۰/۴/۱۳۶۶ ماووت
۲۴۵ شهید محرمعلی امینی ۱۴/۲/۱۳۴۷ میانه ۲/۹/۱۳۶۷ اسلام آباد غرب
۲۴۶ شهید محسن آخوندی ۲۵/۶/۱۳۴۲ تهران ۱۲/۲/۱۳۶۴ جزیره مجنون
۲۴۷ شهید محسن باقری ۲/۴/۱۳۴۳ تهران ۱/۹/۱۳۶۶ حاج عمران
۲۴۸ شهید محسن تولایی ۱/۱۰/۱۳۴۲ تهران ۹/۱۲/۱۳۶۲ جزیره مجنون
۲۴۹ شهید محسن رضایی ۱۳۴۶ احمد آباد ۱۰/۵/۱۳۶۶ میمک
۲۵۰ شهید محمد احمدی ۱۹/۱۱/۱۳۴۷ تهران ۲۵/۱۰/۱۳۶۵ شلمچه
۲۵۱ شهید محمد جندیلی ۳/۵/۱۳۵۰ مهران ۲۳ ۱۲ ۱۳۶۶ شاخ شمیران
۲۵۲ شهید محمد جواد صادقی ۹/۴/۱۳۴۳ تهران ۲/۳/۱۳۶۱ دارخوین خرمشهر
۲۵۳ شهید محمد حاجعلی ۱۴/۲/۱۳۴۸ تهران ۳/۶/۱۳۶۷ خسرو آباد غرب
۲۵۴ شهید محمد حسن داوودآبادی ۹/۱۲/۱۳۴۳ تهران ۲۲/۱۱/۱۳۶۴ اروند رود
۲۵۵ شهید محمد حسین کارگر مصلحی ۵/۱/۱۳۴۲ تهران ۲/۴/۱۳۶۵ مهران
۲۵۶ شهید محمد حسن مهوش محمدی ۱/۱/۱۳۴۴ خمینی شهر ۲۵/۵/۱۳۶۴ فکه
۲۵۷ شهید محمد حسین حقیقتی ۱۲/۳/۱۳۳۹ کرج ۸/۸/۱۳۵۹ خرمشهر
۲۵۸ شهید محمد حمیدی ۵/۴/۱۳۵۳ همدان ۱/۱۲/۱۳۶۴ فاو
۲۵۹ شهید محمد حنیفه کورانی ۷/۵/۱۳۴۷ زنجان ۲۲/۴/۱۳۶۷ موسیان
۲۶۰ شهید محمد دمیرچیلو ۱۶/۱/۱۳۴۵ تهران ۲۲/۶/۱۳۶۷ قله شیخ محمد
۲۶۱ شهید محمدرحیم عبدالهی ۷/۳/۱۳۵۰ اردبیل ۲۵/۱۱/۱۳۶۴ فاو
۲۶۲ شهید محمدرضا جبرئیل زاده ۳۰/۶/۱۳۴۷ تهران ۴/۴/۱۳۶۷ جزیره مجنون
۲۶۳ شهید محمدرضا حاجی بابا ۱۲/۲/۱۳۳۷ وردیج ۳۱/۴/۱۳۶۱ پاسگاه زید
۲۶۴ شهید محمدرضا حسنلو ۱۵/۹/۱۳۳۹ تهران ۵/۴/۱۳۶۱ کردستان
۲۶۵ شهید محمدرضا گرایی ۱۰/۳/۱۳۴۷ نهاوند ۸/۱۰/۱۳۶۶ میمک
۲۶۶ شهید محمد سلگی ۱/۱/۱۳۳۹ تهران ۱۰/۶/۱۳۶۰ کرخه
۲۶۷ شهید محمد سنبلی ۱۳۴۸ تهران ۸/۱/۱۳۶۷ حلبچه
۲۶۸ شهید محمد شاهقلی ۱۰/۳/۱۳۴۳ وردیج ۲۷/۸/۱۳۶۲ بعلبک لبنان
۲۶۹ شهید محمد صادق احمدی ۳/۹/۱۳۵۰ الیگودرز ۴/۴/۱۳۶۷ جزیره مجنون
۲۷۰ شهید محمد عباسی ۲/۶/۱۳۳۷ مشهد ۴/۱/۱۳۶۱ پیرانشهر
۲۷۱ شهید محمد علی رضایی ۹/۳/۱۳۴۶ اصفهان ۲۵/۱۱/۱۳۶۲ مجنون
۲۷۲ شهید محمد علی نصیری ۳/۹/۱۳۳۹ میانه ۱/۹/۱۳۶۶ قلاویزان
۲۷۳ شهید محمد قنبری ۷/۲/۱۳۴۹ تهران ۱۸/۱۱/۱۳۶۵ شلمچه
۲۷۴ شهید محمد محسنی   25/8/1361 سومار
۲۷۵ شهید محمد هادی شاه محمدی ۱۳۳۹ طالقان ۵/۳/۱۳۶۰ دارخوین خوزستان
۲۷۶ شهید محمد همتی ۱/۶/۱۳۴۶ زنجان ۱۷/۴/۱۳۶۵ قلاویزان
۲۷۷ شهید محمد اسمائیل رجبی ۱۳۵۴ ملایر ۱۳۶۲ طلائیه
۲۷۸ شهید محمد باقر نظری ۱۶/۶/۱۳۴۵ تهران ۱۷/۱۲/۱۳۶۴ فاو
۲۷۹ شهید محمد تقی خدمتی ۲۴/۱۲/۱۳۴۴ رشت ۱۹/۱۰/۱۳۶۵ شلمچه
۲۸۰ شهید محمدرضا اطاعتی ۱۹/۴/۱۳۴۹ رشت ۲۷/۱۰/۱۳۶۵ شلمچه
۲۸۱ شهید محمد رضا بالش آبادی ۱/۶/۱۳۴۵ تهران ۱۸/۴/۱۳۶۵ مهران
۲۸۲ شهید محمدرضا خشکباری ۱۰/۱۱/۱۳۴۷ میانه ۱۹/۱۰/۱۳۶۵ شلمچه
۲۸۳ شهید محمدرضا رامجو ۲۲/۱۱/۱۳۴۲ تهران ۱۹/۱/۱۳۶۶ شلمچه
۲۸۴ شهید محمد رضا زاجکانی ۱۶/۱/۱۳۴۶ تهران ۸/۱۲/۱۳۶۶ سقز
۲۸۵ شهید محمد رضا علی عسگری ۲۰/۱۲/۱۳۴۰ تهران ۱/۸/۱۳۶۱ سومار
۲۸۶ شهید محمد علی عسگری ۲/۴/۱۳۲۹ لواسان ۱۷/۴/۱۳۶۵ مهران
۲۸۷ شهید محمد هاشم ورمزیار ۵/۲/۱۳۳۲ میان رودان ۲/۱۱/۱۳۶۱ بانه
۲۸۸ شهید محمود پرتوی ۱۹/۹/۱۳۴۶ تهران ۱/۳/۱۳۶۶ طلائیه
۲۸۹ شهید محمود رمضانی ۷/۸/۱۳۴۰ تهران ۱۸/۱۱/۱۳۶۲ شرهانی
۲۹۰ شهید محمود سیفی ۱۲/۵/۱۳۴۱ زنجان ۱۳/۱۱/۱۳۶۵ قصر شیرین
۲۹۱ شهید محمود گروسی ۲/۱/۱۳۱۰ بیجار ۱۰/۲/۱۳۶۱ خرمشهر
۲۹۲ شهید مرتضی ابریمن ۴/۲/۱۳۴۲ شهرقدس ۲۲/۱/۱۳۶۲ فکه
۲۹۳ شهید مرتضی محمدی ۳/۶/۱۳۴۰ کن ۸/۵/۱۳۵۹ میمک
۲۹۴ شهید مرتضی یزدی ۱۵/۹/۱۳۱۸ تهران ۲۳/۱۲/۱۳۶۰ پادگان یوسف آباد
۲۹۵ شهید مسعود ریاضتی ۱/۳/۱۳۴۲ تهران ۲۲/۴/۱۳۶۱ شلمچه
۲۹۶ شهید مسعود غضنفری ۱۳۳۲ محلات ۳/۸/۱۳۵۹ آبادان
۲۹۷ شهید مصطفی کاظمی ۱۹/۹/۱۳۴۵ تهران ۲۳/۱۰/۱۳۶۵ سوماار
۲۹۸ شهید منصور حسین نژاد ۱۰/۲/۱۳۴۶ تهران ۲۱/۱۰/۱۳۶۵ شلمچه
۲۹۹ شهید موسی الرضا پیمان ۷/۴/۱۳۴۰ بجنورد ۴/۱۱/۱۳۶۲ جزیره مجنون
۳۰۰ شهید مهدی آقا محمدی ۳۰/۶/۱۳۵۵ تهران ۲۸/۷/۱۳۷۸ گیلان غرب
۳۰۱ شهید مهدی بهتویی ۲/۳/۱۳۴۰ تهران ۱۰/۲/۱۳۶۱ خرمشهر
۳۰۲ شهید مهدی شیری ۱۰/۲/۱۳۴۷ همدان ۵/۳/۱۳۶۵ جزیره مجنون
۳۰۳ شهید مهدی فلاح تفتی ۹/۱۰/۱۳۴۳ تهران ۲/۸/۱۳۶۲ پنجوین
۳۰۴ شهید مهدی مجیدی ۱۳۴۰ تهران ۱۲/۳/۱۳۶۴ ایران شهر بلوچستان
۳۰۵ شهید سید مهدی مقدسی ۲۰/۱۰/۱۳۴۳ تهران ۳۱/۴/۱۳۶۷ سومار
۳۰۶ شهید مهدی مهرانی ۱۱/۳/۱۳۴۲ تهران ۴/۷/۱۳۶۴ زبیدات
۳۰۷ شهید مهران گودرزی ۶/۷/۱۳۴۴ شمیران ۱۲/۸/۱۳۶۲ پنجوین
۳۰۸ شهید میر باقر میر محمدعلی ۲۰/۱۰/۱۳۴۰ کن ۸/۷/۱۳۶۰ دارخوین
۳۰۹ شهید میرزا علی تمرازی   1363/06/11

 

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی