شهدا (د - ض)
میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

 

عکس تاریخ و محل شهادت تاریخ و محل تولد نام و نام خانوادگی ردیف
۱۰/۲/۱۳۷۰ سردشت ۲۰/۳/۱۳۴۹ تبریز شهید داود داننده بخشایش ۸۷
۸/۱۲/۱۳۶۶ سقز ۱/۶/۱۳۴۷ رزن شهید داود غلامی ۸۸

۲۰/۱/۱۳۶۲ اندیمشک

(مفقود الاثر

۱/۱۰/۱۳۴۳ کرج شهید داود قره ۸۹
۲۸/۱۰/۱۳۶۵ پاسگاه زید ۱/۳/۱۳۴۶ کرج شهید داود محسنی ۹۰
۲۴/۱۱/۱۳۶۴ فاو ۱۸/۶/۱۳۴۶ یزد شهید داود شریفی ۹۱
۷/۵/۱۳۶۱ کوهک ۹/۷/۱۳۱۱ اراک شهید ذبیح اله حیدری ۹۲
۶/۱۰/۱۳۶۵ شلمچه ۱/۸/۱۳۳۱ ملایر شهید ذبیح اله سلگی ۹۳
۱۳/۸/۱۳۶۲ سردشت ۱۰/۳/۱۳۴۳ زنجان شهید ذبیح اله مصطفوی ۹۴
۱۲/۱۲/۱۳۴۵ شلمچه ۲۰/۱۲/۱۳۴۹ خدابنده شهید رجبعلی طارمی ۹۵
۱۴/۱۲/۱۳۴۵ شلمچه ۲۵/۶/۱۳۴۷ تهران شهید رحیم برقی ۹۶
۷/۱/۱۳۶۵ پادگان شهید بهشتی تهران ۱۲/۸/۱۳۲۳ سراب شهید رحیم قاسمپور ۹۷
۱۱/۵/۱۳۶۷ اسلام آباد غرب ۱/۱/۱۳۳۷ اردبیل شهید رستم ثاقبی ۹۸
۲۱/۱۱/۱۳۶۴ جزیره ام الرصاص ۲۰/۶/۱۳۴۸ آباده شهید رسول حیدری ۹۹
۲۰/۱/۱۳۶۱ بستان ۲۰/۱۰/۱۳۴۰ اردبیل شهید رسول فقیه ثمرین ۱۰۰
۲۱/۱۰/۱۳۶۵ شلمچه ۲۰/۹/۱۳۴۷ تهران شهید رسول نیک نام ۱۰۱
۱۹/۱۲/۱۳۶۲ جزیره مجنون ۱۳۴۴ نهاوند شهید رضا افراسیابی ۱۰۲
۲۱/۲/۱۳۶۱ خرمشهر ۱۵/۹/۱۳۴۴ شهر قدس شهید رضا اکبری دشتی ۱۰۳
۱۶/۱/۱۳۶۵ پنجوین عراق  1346گرمدره کرج   شهید رضا تاجی ۱۰۴
۳/۱۱/۱۳۶۵ سومار ۱۸/۱۲/۱۳۴۲ شهر ری شهید رضا حسنلو ۱۰۵
۱۲/۲/۱۳۶۱ شلمچه ۴/۱۱/۱۳۴۲ تهران شهید رضا دانش کهن ۱۰۶
۳/۵/۱۳۶۲ حاج عمران ۱/۵/۱۳۴۷ تهران شهید رضا رسولی ۱۰۷
۲۵/۱۰/۱۳۶۵ پاسگاه زید ۲۲/۶/۱۳۴۸ تهران شهید رضا شهرانی ۱۰۸
۲۴/۱۱/۱۳۶۴ شلمچه ۴/۴/۱۳۴۴ بیجار شهید رضا گل احمدی ۱۰۹
۱/۸/۱۳۶۳ سقز ۱۳۴۳ خلخال شهید رضا ماه پسند ۱۱۰
۱/۱/۱۳۶۴ بزرگراه تهران-کرج ۱۳۴۴ گرمدره کرج شهید رمضانعلی شیاسی ۱۱۱
۲۰/۳/۱۳۶۴ بانه ۱/۹/۱۳۴۴ مشکین شهر شهید زمانعلی شریفی ۱۱۲
۱۵/۲/۱۳۶۴ هورالهویزه ۱/۱/۱۳۴۰ قزوین شهید سبزعلی کریمی ۱۱۳
۱۱/۸/۱۳۶۱ جبهه عین خوش ۷/۶/۱۳۴۱ ملایر شهید سرور رضایی دانشگر ۱۱۴
۲۶/۶/۱۳۷۳ سقز ۱۲/۲/۱۳۵۴ سرپل ذهاب شهید سعداله اقبال زاده ۱۱۵
۲۶/۶/۱۳۶۶ سومار ۲۴/۲/۱۳۴۵ تهران شهید سعید جهانگیری ۱۱۶
۳/۵/۱۳۶۷ مرصاد ۵/۴/۱۳۴۸ تهران شهید سعید کهن ۱۱۷
۲۳/۱/۱۳۶۴ فاو ۲۷/۹/۱۳۴۷ تهران شهید سعید مهرجو ۱۱۸
۱۰/۲/۱۳۶۱ شلمچه ۱۰/۱۲/۱۳۳۷ تبریز شهید سعید همایونی ۱۱۹
۱۶/۳/۱۳۶۹ رود ماهی ۱/۷/۱۳۵۰ اردبیل شهید سلیمان نوری ۱۲۰
۲۲/۴/۱۳۴۷ فکه ۳/۸/۱۳۴۷ اردبیل شهید سواد ندایی ۱۲۱
۲۹/۱۰/۱۳۶۶ ماووت ۶/۳/۱۳۳۳ شهر قدس شهید سید ابراهیم احسانی راد ۱۲۲
۲۹/۳/۱۳۶۷ قلاویزان ۱/۱۰/۱۳۴۶ تبریز شهید سید ابوالفضل حسینی ۱۲۳
۱۸/۱۰/۱۳۶۱ سومار ۳/۵/۱۳۳۸ زنجان شهید سید احمد حسینی ۱۲۴
۱۸/۱/۱۳۶۶ شلمچه ۱/۶/۱۳۴۶ طارم زنجان شهید سید اسلام موسوی ۱۲۵
۱۲/۶/۱۳۶۶ زبیدات   شهید سید اکبر حسینی ۱۲۶
۲۸/۵/۱۳۶۵ مهران ۴/۸/۱۳۴۶ ملایر شهید سید جواد موسوی ۱۲۷
۲۲/۱۲/۱۳۶۳ جزیره مجنون ۱۳۴۴ تهران شهید سید حسن احسانی راد ۱۲۸
۲۹/۱۰/۱۳۶۶ ماووت ۵/۱۱/۱۳۴۷ میانه شهید سید حسن حسینی ۱۲۹
۱۳/۵/۱۳۶۶ میمک ۹/۸/۱۳۴۲ رامسر شهید سید حسن فتوکیان ۱۳۰
۲۱/۱۱/۱۳۶۴ فاو ۱۰/۱۰/۱۳۴۷ قزوین شهید سید حسین حسینی ۱۳۱
۲۱/۱۱/۱۳۵۷ پادگان عشرت آباد ۴/۴/۱۳۲۹ تبریز شهید سید حسین سید قالیچی ۱۳۲
۱۷/۱/۱۳۶۶ شرق بصره ۲۶/۱۲/۱۳۴۸ تهران شهید سید حسین نورالهی ۱۳۳
۲۳/۱۱/۱۳۵۷ میدان انقلاب ۱۰/۵/۱۳۱۰ بیجار شهید سید حیدر نبوی ۱۳۴
۱۸/۱/۱۳۶۶ شلمچه ۲۹/۶/۱۳۴۷ تهران شهید سید علی محمودیان ۱۳۵
۱۳۵۹ سومار ۲۶/۱۰/۱۳۳۳ اسلام آباد غرب شهید سید غلامرضا حسینی ۱۳۶
۲۹/۸/۱۳۶۲ پنجوین ۸/۲/۱۳۴۶ تهران شهید سید مهدی حسینی ۱۳۷
۱۵/۹/۱۳۸۴ انفجار هواپیمایc103 26/2/1363 تهران شهید سید هادی حسینی سنگری ۱۳۸
۲۳/۵/۱۳۷۰ موسیان ۷/۵/۱۳۵۱ قره قان شهید سید رشید حسینی ۱۳۹
۲۰/۶/۱۳۶۱ خرمشهر ۷/۴/۱۳۰۹ کن شهید سید رضا میر محمد علی ۱۴۰
۱۳/۸/۱۳۶۲ پنجوین ۲۰/۱۱/۱۳۴۳ وردیج شهید سید علی میر محمد علی ۱۴۱
۸/۱۰/۱۳۶۰ کرخه نور ۵/۵/۱۳۴۲ گرمدره شهید سید مهدی اسحاقیان ۱۴۲
۸/۴/۱۳۷۶ خواض خراسان ۴/۱/۱۳۵۰ تهران شهید سیروس زادخاک ۱۴۳
۲۳/۱/۱۳۶۲ شرهانی ۲۷/۹/۱۳۳۵ سنندج شهید شاهمراد دارتوتی ۱۴۴
۲۰/۶/۱۳۴۵ جزیره مجنون ۵/۱/۱۳۴۷ تویسرکان شهید شریف خزلی ۱۴۵
۳۰/۱۰/۱۳۶۵ نفت شهر ۱/۱/۱۳۴۰ شهر قدس شهید شکراله الوندی غیاثوند ۱۴۶
۲۷/۱۰/۱۳۶۵ شلمچه ۱۳۴۳ گرمسار شهید شکراله محسنی ۱۴۷
۱۱/۷/۱۳۵۹ پایگاه شکاری تبریز ۱۵/۱/۱۳۳۹ هشترود شهید شیرینعلی اسماعیلی ۱۴۸
۲۰/۲/۱۳۶۱ جاده خرمشهر-اهواز ۲۷/۴/۱۳۴۰ خلخال شهید صابر منتخبی ۱۴۹
۶/۹/۱۳۶۳ حوالی ارومیه ۲/۱/۱۳۴۱ ساوجبلاغ شهید صادق چناقچی ۱۵۰
۱۴/۴/۱۳۶۷ طلائیه ۷/۵/۱۳۴۷ تکاب شهید صبرعلی جعفری ۱۵۱
۲۷/۷/۱۳۶۱ قصرشیرین ۱/۱/۱۳۴۲ تویسرکان شهید صدراله خزلی ۱۵۲
۶/۱۱/۱۳۶۵ شلمچه ۲۰/۱۰/۱۳۴۶ میانه شهید صفر قره داغی ۱۵۳
۴/۱۲/۱۳۶۲ جزیره مجنون ۲/۱۱/۱۳۴۴ کرج شهید حسن صلواتی ۱۵۴
--------------- -------------- شهید صیاد عبداله اوغلی ۱۵۵
---------------------- ------------------- شهید ضربعلی جباری ۱۵۶

 

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی