معرفی کامل باشگاه پیکان،نفرات،قراردادها(همراه مبالغ)و ....جدول زمانبندی بازیهای تیم پیکان شهر قدس در لیگ برتر

هفته ۱
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد مبارکه سپاهان   پيکان تهران   1393/05/10 19:30  
هفته ۲
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران   سايپا البرز   1393/05/16 19:30  
هفته ۳
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران   نفت مسجد سلیمان   1393/05/23 19:25  
هفته ۴
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد   پيکان تهران   1393/05/28 18:00  
هفته ۵
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران   استقلال تهران   1393/06/02 19:10  
هفته ۶
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران   پيکان تهران   1393/06/07 18:00  
هفته ۷
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران   فولاد خوزستان        
هفته ۸
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان   پيکان تهران        
هفته ۹
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران   ملوان بندر انزلي        
هفته ۱۰
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده مشهد   پيکان تهران        
هفته ۱۱
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران   صباي قم        
هفته ۱۲
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز   پيکان تهران        
هفته ۱۳
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری  
پيکان تهران   پرسپولیس تهران         خلاصه بازی
هفته ۱۴
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری  
راه آهن سورينت   پيکان تهران         خلاصه بازی
هفته ۱۵
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری  
پيکان تهران   استقلال خوزستان         خلاصه بازی
هفته ۱۶
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری  
پيکان تهران   فولاد مبارکه سپاهان         خلاصه بازی
هفته ۱۷
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری  
سايپا البرز   پيکان تهران         خلاصه بازی
هفته ۱۸
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری  
نفت مسجد سلیمان   پيکان تهران         خلاصه بازی
هفته ۱۹
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری  
پيکان تهران   گسترش فولاد         خلاصه بازی
هفته ۲۰
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری  
استقلال تهران   پيکان تهران         خلاصه بازی
هفته ۲۱
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری  
پيکان تهران   نفت تهران         خلاصه بازی
هفته ۲۲
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری  
فولاد خوزستان   پيکان تهران         خلاصه بازی
هفته ۲۳
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری  
پيکان تهران   ذوب آهن اصفهان         خلاصه بازی
هفته ۲۴
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری  
ملوان بندر انزلي   پيکان تهران         خلاصه بازی
هفته ۲۵
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری  
پيکان تهران   پدیده مشهد         خلاصه بازی
هفته ۲۶
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری  
صباي قم   پيکان تهران         خلاصه بازی
هفته ۲۷
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری  
پيکان تهران   تراکتورسازي تبریز         خلاصه بازی
هفته ۲۸
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری  
پرسپولیس تهران   پيکان تهران         خلاصه بازی
هفته ۲۹
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری  
پيکان تهران   راه آهن سورينت         خلاصه بازی
هفته ۳۰
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری  
استقلال خوزستان   پيکان تهران         خلاصه بازی